Regulamin usług świadczonych za pośrednictwem Portalu Say Nanny

 

§ 1

Postanowienia wstępne

1. Portal internetowy Say Nanny jest platformą informacyjno-komunikacyjną, która umożliwia nianiom publikację ich ofert pracy, a rodzicom zapoznanie się z udostępnionymi ofertami i nawiązanie kontaktu z wybranymi przez nich nianiami. 

2. Portal internetowy Say Nanny dostępny pod adresem internetowym www.saynanny.pl, prowadzony jest przez Bartosza Jackiewicza, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Care for Kids Bartosz Jackiewicz, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), NIP 9522012834, REGON 387582893. Adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Żegańska 21/23, 04-713 Warszawa oraz adres poczty elektronicznej: kontakt@saynanny.pl

3. Niniejszy regulamin skierowany jest do Konsumentów i określa zasady i tryb dokonywania rejestracji na Portalu Say Nanny oraz korzystania z jego usług. 

 

§ 2

Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

1. Portal/Say Nanny – portal internetowy pod nazwą Say Nanny, prowadzony przez Usługodawcę pod adresem internetowym www.saynanny.pl, za pośrednictwem którego Usługodawca świadczy Usługi drogą elektroniczną i zawiera Umowy o dostarczenie treści cyfrowych; 

2. Administrator Danych Osobowych Bartosz Jackiewicz prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Care for Kids Bartosz Jackiewicz, NIP 9522012834 REGON 387582893, adres do korespondencji ul. Żegańska 21/23, 04-713 Warszawa, e-mail: kontakt@saynanny.pl;

3. Regulamin niniejszy regulamin Portalu,

4. Usługodawca Bartosz Jackiewicz , prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Care for Kids Bartosz Jackiewicz, adres: ul. Żegańska 21/23, 04-713 Warszawa, NIP 9522012834.

5. Konsument – osoba fizyczna zawierająca z Usługodawcą umowę niezwiązaną z bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

6. Użytkownik/Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, która korzysta z Portalu;

7. Użytkownik niezarejestrowany Użytkownik korzystający z Portalu bez dokonywania rejestracji swojego konta;

8. Użytkownik zarejestrowany Użytkownik korzystający z Portalu, który dokonał rejestracji w Portalu, tj. utworzył swoje konto;

9. Konto – oznacza dostępny indywidualnie dla każdego Użytkownika zarejestrowanego panel, uruchomiony na jego rzecz przez Usługodawcę, po dokonaniu przez niego rejestracji, równoznacznej z zawarciem umowy świadczenia usługi prowadzenia Konta, z zakresem funkcjonalności zależnym od rodzaju posiadanego Konta; 

10. Konto niani Konto utworzone na Portalu przez nianię,

11. Konto rodzica Konto utworzone na Portalu przez rodzica,

12. Pakiet PARENT SILVER Konto rodzica z opłaconym dostępem do wszystkich funkcjonalności Portalu,

13. Formularz rejestracji niani – formularz dostępny na Portalu, umożliwiający utworzenie Konta niani;

14. Formularz rejestracji rodzica formularz dostępny na Portalu, umożliwiający utworzenie Konta rodzica;

15. Profil niani – zestaw danych podanych przez nianię w Formularzu rejestracji niani, który jest widoczny dla innych Użytkowników w dwóch konfiguracjach:

        15.1. Pełny Profil niani – dane widoczne w Profilu niani dla Użytkowników
Konta rodzica z zakupionym Pakietem PARENT SILVER

        15.2. Skrócony Profil niani – dane widoczne w Profilu niani dla Użytkowników
bez zakupionego Pakietu PARENT SILVER; 

16. Usługa każda usługa oferowana przez Portal;

17. Usługi świadczone drogą elektroniczną – usługa świadczona bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłana i otrzymywana za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne;

18. Trwały nośnik materiał lub narzędzie umożliwiające Klientowi lub Usługodawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci;

19. Treści cyfrowe – dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej;

20. Umowa o dostarczenie treści cyfrowych – umowa dotycząca dostarczenia Treści cyfrowych nie zapisanych na Trwałym nośniku, zawarta pomiędzy Usługodawcą, a Klientem, której przedmiotem jest udostępnienie odpłatnych Treści cyfrowych;

21. Formularz zamówienia – interaktywny formularz umożliwiający zamówienie przez Klienta Treści cyfrowych, w szczególności poprzez określanie warunków Umowy o dostarczenie treści cyfrowych;

22. Polityka prywatności określa zasady zbierania, przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników, które są zbierane podczas korzystania przez nich z Portalu;

23. Newsletter – usługa polegająca na przesyłaniu Klientom przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej, cyklicznych informacji o nowych wpisach, usługach, produktach, wydarzeniach, polecanych linkach, a także specjalnych ofertach i promocjach, w tym informacji handlowych;

24. Dane osobowe informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”). Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

 

§ 3

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin nie wyłącza ani w żaden sposób nie ogranicza jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają przepisy bezwzględnie wiążące.

2. Informacje o odpłatnych Treściach cyfrowych zamieszczane na Portalu nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Informacje te stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia Umowy o dostarczenie treści cyfrowych.

3. Ceny podane na Portalu są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).

4. Korzystanie z Usług Portalu, w zależności od ich rodzaju, jest nieodpłatne bądź odpłatne. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia opłat od dowolnych Usług świadczonych w ramach Portalu lub wprowadzenia nowych płatnych Usług, promocji bądź rabatów.

5. Usługodawca będzie kontaktował się z Użytkownikiem elektronicznie na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika w trakcie rejestracji Konta.

6. Użytkownik może kontaktować się z Usługodawcą za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: kontakt@saynanny.pl, formularza kontaktowego dostępnego na stronie w zakładce Kontakt, adresu korespondencyjnego: ul. Żegańska 21/23, 04-713 Warszawa.

 

§ 4

Prawa i obowiązki Użytkownika oraz Usługodawcy

1. Każdy Użytkownik Portalu przed rozpoczęciem korzystania z Usług Portalu jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu.

2. Korzystając z Usług Portalu Użytkownik zgadza się na treść Regulaminu oraz zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień. Jeżeli w związku z korzystaniem z Portalu w sposób niezgodny z Regulaminem lub przepisami prawa, Użytkownik dozna szkody, Usługodawca nie będzie ponosił za nią odpowiedzialności. 

3. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Portalu w sposób zgodny z prawem, dobrymi obyczajami oraz postanowieniami Regulaminu, a także ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet. 

4. Niedozwolone jest, w szczególności:

 • zamieszczanie na Portalu treści bezprawnych, w szczególności treści obraźliwych, rasistowskich, dyskryminujących, nawołujących do agresji lub nienawiści, seksistowskich, pornograficznych;
 • wykorzystywanie Portalu do prowadzenia działań marketingowych, w szczególności publikowanie komentarzy o charakterze reklamowym, marketingowym, promocyjnym, sprzedażowym;
 • dodawanie innych Użytkowników do swojej listy mailingowej, telefonicznej lub sms w celach komercyjnych;
 • zamieszczanie na Portalu treści naruszających prawa własności intelektualnej, w szczególności prawa autorskie;
 • podejmowanie jakichkolwiek działań mających zaburzyć prawidłowe funkcjonowanie Portalu, w szczególności poprzez używanie złośliwego oprogramowania;
 • korzystanie z treści dostępnych na Portalu z przekroczeniem granic dozwolonego użytku osobistego, w szczególności rozpowszechnianie tych treści poza Portalem,
 • udostępnianie danych dostępowych do konta Użytkownika zarejestrowanego innym osobom,
 • zakładanie kilku Kont przez tego samego Użytkownika. 

5. W przypadku wykrycia powyższych naruszeń, gdy Użytkownik rażąco lub uporczywie narusza Regulamin, Usługodawca może blokować treści opinii i komentarzy do opinii dodanych przez Użytkownika, tymczasowo zablokować Użytkownikowi możliwość korzystania z usług Portalu, a w ostateczności usunąć Konto Użytkownika. 

6. Usługodawca oświadcza, iż opinie i komentarze zamieszczane przez Użytkowników na Portalu publikowane są automatycznie, po dokonaniu sprawdzenia tekstu przez system pod względem występowania treści wulgarnych i obraźliwych. Usługodawca nie weryfikuje w inny sposób treści opinii i komentarzy w momencie zamieszczania ich przez Użytkowników, przy czym może zablokować je po zamieszczeniu w Portalu, jeśli uzna, że naruszają zasady Regulaminu. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść publikowanych na Portalu przez Użytkowników ocen i komentarzy. 

7. Konto Użytkownika zawiera informacje podane przez Użytkownika w Formularzu rejestracji niani lub rodzica. Informacje wskazane jako widoczne w Profilu niani są dostępne dla innych Użytkowników w zależności od rodzaju posiadanego przez nich Konta. Użytkownik po zalogowaniu do Konta ma wgląd do swoich danych i może je edytować. Usługodawca nie odpowiada za szkody, których może doznać Użytkownik w związku z opublikowaniem swoich danych osobowych, które pozwolą na identyfikację jego tożsamości przez osoby trzecie.  

8. Użytkownik obowiązany jest do wprowadzania na Portalu danych prawdziwych, zgodnych ze stanem faktycznym oraz ma obowiązek aktualizowania swoich danych. Usługodawca nie ma możliwości zweryfikowania autentyczności wprowadzanych danych. 

9. Usługodawca potwierdza chęć założenia konta przez Użytkowników oraz weryfikuje ich tożsamość poprzez link wysyłany w wiadomości e-mail, a w przypadku Konta niani – dodatkowo poprzez kod wysłany w wiadomości sms. 

10. Say Nanny nie jest agencją pośredniczącą w poszukiwaniu niań dla dzieci. Rodzic sam wybiera nianię prezentującą swe usługi na Portalu i kontaktuje się z nią, korzystając z komunikatora dostępnego na Portalu. 

11. Say Nanny nie ponosi odpowiedzialności za jakość pracy niań oraz wykonanie wzajemnych zobowiązań niań i rodziców. 

12. W przypadku wystąpienia przeciwko Usługodawcy przez Użytkownika lub osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z naruszenia przez innego Użytkownika postanowień Regulaminu lub z naruszenia jego praw (np. praw autorskich), Użytkownik zobowiązuje się do ich zaspokojenia i zwolnienia Usługodawcy od obowiązku świadczenia z tego tytułu. Użytkownik zobowiązuje się do podjęcia niezbędnych działań mających na celu zażegnanie sporu i poniesie w związku z tym wszystkie koszty. W szczególności, w przypadku wytoczenia w związku z tym przeciwko Usługodawcy powództwa, Użytkownik przystąpi do postępowania w charakterze strony pozwanej, a w razie braku takiej możliwości wystąpi z interwencją uboczną po stronie pozwanej oraz pokryje wszelkie koszty i odszkodowania, w tym koszty obsługi prawnej i zastępstwa procesowego zasądzone od Usługodawcy. 

 

§ 5

Wymagania techniczne

1. W celu korzystania z Portalu oraz z dostarczanych przez Usługodawcę Treści cyfrowych, Użytkownik powinien dysponować urządzeniem podłączonym do sieci Internet, spełniającym następujące minimalne wymagania techniczne: przeglądarka internetowa Mozilla Firefox w wersji 71 lub nowszej, Google Chrome w wersji 79 lub nowszej, Safari 7.0 - 13.0 (w zależności od wersji iOS na urządzeniach mobilnych), Opera w wersji 65 lub nowszej lub Microsoft Edge w wersji 79 lub nowszej; włączona obsługa JavaScript i plików cookies (szczegółowe informacje dotyczące wykorzystywania przez Portal plików cookies zawarte są w Polityce prywatności Portalu).

2. Każdy Użytkownik zarejestrowany powinien dysponować dostępem do aktywnej skrzynki poczty elektronicznej (e-mail), a Użytkownik Konta niani dodatkowo aktywnym numerem telefonu.

3. Zakupienie Usług Portalu wymaga posiadania karty płatniczej. 

4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Portalu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Portalu z infrastrukturą techniczną Użytkownika. 

5. Usługodawca ma prawo zablokować lub czasowo zawiesić dostęp do świadczonych przez niego usług ze względów bezpieczeństwa oraz jakichkolwiek innych niezależnych od Portalu przyczyn, w tym w celu przeprowadzenia prac konserwacyjnych lub modyfikacji Portalu albo danej usługi. 

 

§ 6

Usługi świadczone drogą elektroniczną niewymagające utworzenia Konta

1. Usługodawca za pośrednictwem Portalu świadczy usługi drogą elektroniczną polegające na zapewnianiu Użytkownikowi niezarejestrowanemu możliwości przeglądania publicznie dostępnej zawartości Portalu, na którą składają się treści tekstowe, graficzne i audiowizualne, m.in. możliwość przeglądania skróconych Profili niań, bez dostępu do danych kontaktowych, oraz korzystania z zakładki Blog i pozostałych funkcjonalności niewymagających rejestracji. 

2. Do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, w zakresie wskazanym w punkcie 1, dochodzi w momencie wejścia przez Użytkownika na stronę internetową Portalu. 

3. Użytkownik niezarejestrowany może nieodpłatnie i dobrowolnie zapisać się do Newslettera. W przypadku zapisania się Użytkownika do Newslettera, Usługodawca będzie świadczył na jego rzecz usługę drogą elektroniczną polegającą na przesyłaniu Użytkownikowi wiadomości e-mail zawierających informacje o nowych wpisach, usługach, produktach, wydarzeniach, polecanych linkach a także specjalnych ofertach i promocjach.

 

§ 7

Usługi świadczone drogą elektroniczną polegające na prowadzeniu Konta niani

1. Utworzenie Konta niani na Portalu jest dobrowolne i nieodpłatne. Umożliwia Użytkownikowi Konta niani korzystanie z funkcjonalności Portalu, które dostępne są wyłącznie dla Użytkowników zarejestrowanych. 

2. W celu utworzenia Konta niani na Portalu, należy wypełnić Formularz rejestracji niani, dostępny na stronie internetowej Portalu, podając w nim adres e-mail, telefon oraz hasło, jak również pozostałe dane wymagane w Formularzu rejestracji niani.

3. Utworzenie Konta wymaga zapoznania się z niniejszym Regulaminem oraz Polityką prywatności, a następnie potwierdzenia tego faktu oraz zaakceptowania treści dokumentów poprzez zaznaczenie odpowiednich pól wyboru w Formularzu rejestracji niani. 

4. Do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, polegającej na prowadzeniu Konta niani, dochodzi wraz z dokonaniem rejestracji przez Użytkownika – utworzeniem przez niego Konta niani. 

5. Użytkownik Konta niani może korzystać z Portalu w zakresie przeznaczonym dla Użytkownika niezarejestrowanego, a dodatkowo:

 • może utworzyć Profil niani dostępny dla innych Użytkowników,
 • może prowadzić korespondencję z rodzicami (nabywcami Pakietu PARENT SILVER), którzy nawiązali z nim kontakt za pomocą komunikatora dostępnego na Portalu, 
 • otrzymuje na podany w Formularzu rejestracji niani adres e-mail komunikat o otrzymaniu wiadomości na Portalu,  
 • ma dostęp do historii korespondencji prowadzonej z rodzicami,
 • może dodawać publiczne komentarze do ocen wystawionych przez rodziców,
 • może poprosić o ocenę rodziców, z którymi prowadził korespondencję za pośrednictwem Portalu, 
 • może odpowiadać na ogłoszenia publikowane na Portalu przez nabywców Pakietu PARENT SILVER poszukujących niani dla dziecka, 
 • otrzymuje powiadomienia o aktywnościach innych Użytkowników (np. otrzymaniu nowej oceny) oraz nowych wpisach na Portalu (np. nowym artkule na blogu),
 • może zapisać ulubione artykuły, produkty Portalu, 
 • może edytować dane podane w Formularzu rejestracji niani na swoim Koncie,
 • może dokonać oceny Portalu w skali 1-5 oraz zostawić opinię słowną,
 • może zgłosić nadużycia.

6. Szczegółowy zakres danych wymaganych w procesie rejestracji określony został w punkcie 5.2.2 Polityki prywatności. 

6. Dane Użytkownika podane w formularzu, takie jak nazwisko, adres e-mail i numer telefonu, nie będą udostępniane Użytkownikom Portalu. Poziomy dostępności dla Użytkowników Portalu pozostałych danych zawartych w formularzu szczegółowo opisane są w punkcie 5.2.2 Polityki prywatności.

7. Zabrania się podawania danych kontaktowych Użytkownika w polach tekstowych w Formularzu rejestracji niani, które będą widoczne publicznie.

8. Po uzupełnieniu Formularza rejestracji niani, Użytkownik klika w przycisk "Utwórz konto" i dalej postępuje zgodnie z komunikatami wyświetlanymi na ekranie i otrzymanymi w wiadomości e-mail.

9. Aby założyć Konto niani Użytkownik musi posiadać aktywny adres e-mail i numer telefonu komórkowego, poprzez które dokonywana jest weryfikacja Użytkownika. Aktywacja Konta niani dokonuje się przez kliknięcie linku przesłanego w wiadomości e-mail oraz podanie kodu wysłanego w treści SMS na numer telefonu podany w Formularzu rejestracji niani. Profil niani przed opublikowaniem w Portalu jest weryfikowany przez Usługodawcę. W przypadku, gdy nie jest zgodny z wymogami lub zawiera niedozwolone treści Usługodawca może odmówić jego publikacji lub skontaktować się z Użytkownikiem informując go o konieczności wprowadzenia zmian w danych uzupełnionych w Formularzu rejestracji niani. Użytkownik może dokonać stosownych zmian z poziomu panelu dostępnego na jego Koncie w Portalu. 

10. Logowanie na Konto niani odbywa się poprzez podanie adresu e-mail i hasła ustanowionego w Formularzu rejestracji niani.

11. Jedna osoba może posiadać tylko jedno Konto niani w Portalu. Niedozwolone jest udostępnianie Konta niani osobom trzecim.

12. Użytkownik ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat, usunąć Konto niani poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub korzystając z opcji dostępnych w panelu na Koncie niani. 

13. Konto niani może zostać usunięte decyzją Usługodawcy w przypadkach określonych w Regulaminie.

14. Usunięcie Konta niani oznacza rozwiązanie Umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na prowadzeniu Konta.

 

§ 8

Usługi świadczone drogą elektroniczną polegające na prowadzeniu Konta rodzica

1. Utworzenie Konta rodzica na Portalu jest dobrowolne. Umożliwia Użytkownikowi Konta rodzica korzystanie z funkcjonalności Portalu, które dostępne są wyłącznie dla Użytkowników zarejestrowanych. 

2. W celu utworzenia Konta rodzica na Portalu, należy wypełnić Formularz rejestracji rodzica, dostępny na stronie internetowej Portalu, podając w nim dane personalne, adresowe, kontaktowe oraz hasło, a także pozostałe dane wymagane w Formularzu rejestracji rodzica.

3. Utworzenie Konta wymaga zapoznania się z niniejszym Regulaminem oraz Polityką prywatności, a następnie potwierdzenia tego faktu oraz zaakceptowania treści dokumentów poprzez zaznaczenie odpowiednich pól wyboru w Formularzu rejestracji rodzica. 

4. Do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, polegającej na prowadzeniu Konta rodzica, dochodzi wraz z dokonaniem rejestracji przez Użytkownika – utworzeniem przez niego Konta rodzica. 

5. Użytkownik, który ma utworzone Konto rodzica może korzystać z Portalu w zakresie przeznaczonym dla Użytkownika niezarejestrowanego, a dodatkowo może:

 • filtrować Skrócone Profile niań,
 • edytować dane na swoim Koncie,
 • otrzymywać powiadomienia,
 • zapisać ulubione artykuły, produkty Portalu, 
 • polecać wybrane artykuły/produkty znajomym,
 • ocenić Portal w skali 1-5 oraz zostawić opinię słowną,
 • zakupić subskrypcję / miesięczny dostęp do Pakietu PARENT SILVER,
 • zgłosić nadużycia.

6. Szczegółowy zakres danych wymaganych w procesie rejestracji określony został w punkcie 5.2.3 Polityki prywatności. 

7. Po uzupełnieniu Formularza rejestracji rodzica, Użytkownik klika w przycisk "Utwórz konto" i dalej postępuje zgodnie z komunikatami wyświetlanymi na ekranie i otrzymanymi we wiadomości e-mail.

8. Aby założyć Konto rodzica Użytkownik musi posiadać aktywny adres e-mail, poprzez który dokonywana jest weryfikacja Użytkownika. Aktywacja Konta rodzica dokonuje się przez kliknięcie linku przesłanego w wiadomości e-mail na adres podany w Formularzu rejestracji rodzica.

9. Logowanie na Konto rodzica odbywa się poprzez podanie adresu e-mail i hasła ustanowionego w Formularzu rejestracji rodzica.

10. Użytkownik ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto rodzica poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub korzystając z opcji dostępnych w panelu na Koncie rodzica. 

11. Konto rodzica może zostać usunięte decyzją Usługodawcy w przypadkach określonych w Regulaminie.

12. Usunięcie Konta rodzica oznacza rozwiązanie Umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na prowadzeniu Konta.

 

§ 9

Usługi świadczone drogą elektroniczną polegające na prowadzeniu Konta rodzica z zakupionym Pakietem PARENT SILVER

1. Użytkownik Konta rodzica może uzyskać dostęp do dodatkowych funkcjonalności dostępnych w Portalu, poprzez zakupienie Pakietu PARENT SILVER. 

2. Użytkownik Konta rodzica z zakupionym Pakietem PARENT SILVER może korzystać z Portalu w zakresie przeznaczonym dla Użytkownika Konta rodzica, a dodatkowo może: 

 • przeglądać Pełne Profile niań,
 • wyszukiwać Profile niań z użyciem dostępnych w wyszukiwarce filtrów, i sortować profile niań po ocenie niań i oczekiwanej stawce wynagrodzenia,
 • porównywać wybrane Profile niań przy pomocy dedykowanego narzędzia,
 • kontaktować się z nianiami w czasie rzeczywistym za pomocą dostępnego komunikatora oraz za pomocą skrzynki wiadomości dostępnej w panelu rodzica,
 • oceniać nianie i zamieszczać opinie i odpowiedzi na komentarze niań,
 • stworzyć listę obserwowanych Profili niań,
 • dodać w swoim panelu ogłoszenie z propozycją pracy dla niani, które zostanie opublikowane na stronie Portalu dostępnej dla wszystkich użytkowników.

3. Zabrania się podawania danych kontaktowych Użytkownika w polach tekstowych umieszczonych w ogłoszeniu publikowanym na Portalu. 

4. Umowa sprzedaży Pakietu PARENT SILVER zostaje zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą w drodze elektronicznej poprzez wypełnienie Formularza zamówienia i opłacenie przez Użytkownika zamówienia, zgodnie z obowiązującym cennikiem .

5. W procesie składania zamówienia na zakup Pakietu PARENT SILVER, Użytkownik zostanie poproszony o wyrażanie zgody na rozpoczęcie wykonywania Umowy o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, w postaci zapewnienia dostępu do Pakietu PARENT SILVER, przed upływem terminu do odstąpienia od tej umowy. Wyrażenie takiej zgody jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na utratę prawa do odstąpienia od Umowy o dostarczenie treści cyfrowych, zgodnie z art. 38 pkt. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

6. Zgoda będzie miała formę obowiązkowego pola wyboru o treści: „Wyrażam zgodę na wykonanie umowy i dostarczenie mi treści cyfrowych przez upływem terminu na odstąpienie od Umowy, co powoduje utratę prawa do odstąpienia do umowy.”

7. Wyrażenie wskazanej zgody oraz potwierdzenie zwarcia Umowy o dostarczenie treści cyfrowych zostanie potwierdzone w treści wiadomości e-mail wysłanej Użytkownikowi przez Usługodawcę, po złożeniu zamówienia na zakup Pakietu PARENT SILVER oraz dokonaniu opłaty. W treści tej wiadomości e-mail Użytkownik zostanie poinformowany o utracie prawa odstąpienia od umowy oraz zostanie poproszony o kliknięcie w link aktywacyjny i zalogowanie się do Konta rodzica w celu aktywacji Pakietu PARENT SILVER. W momencie rozpoczęcia spełniania świadczenia przez Usługodawcę, czyli z chwilą aktywacji Pakietu PARENT SILVER, Użytkownik uzyskuje dostęp do usług świadczonych w ramach Pakietu PARENT SILVER i traci prawo do odstąpienia od umowy.  

8. Opłaty za zakup Pakietu PARENT SILVER można dokonać w dwóch formach:
1) miesięcznej subskrypcji z automatycznym przedłużeniem na kolejny miesiąc,
2) miesięcznego dostępu z użyciem jednorazowej płatności. Miesiąc subskrypcji / dostępu rozumiany jest jako 30 pełnych dni kalendarzowych, liczonych od następnego dnia po dokonaniu aktywacji Pakietu PARENT SILVER. Użytkownik opłaca subskrypcję / dostęp z wykorzystaniem formularza płatności dostępnego na Portalu. Brak potwierdzenia płatności w ciągu 90 minut od złożenia zamówienia przez Użytkownika jest równoznaczne z anulowaniem zamówienia.   

9. Formularz zamówienia w przypadku zakupu subskrypcji Pakietu PARENT SILVER zawiera zgodę na automatyczne pobieranie z karty Użytkownika opłaty za miesięczną subskrypcję w kolejnych miesiącach. Po dokonaniu pierwszej płatności subskrypcja Pakietu PARENT SILVER będzie trwała przez okres 6 miesięcy. Rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej użytej do dokonania płatności będzie co miesiąc obciążany tą samą kwotą. W przypadku braku wystarczających środków na rachunku bankowym, Użytkownik zostanie o tym poinformowany w wiadomości e-mail, a system wykona dwie dodatkowe próby pobrania należności. Jeśli okażą się bezskuteczne, subskrypcja zostanie automatycznie anulowana. 

10. Jeśli Użytkownik chce kontynuować subskrypcję po zakończeniu okresu 6 miesięcy, może tego dokonać poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w panelu dostępnym na Koncie rodzica.  

11. Użytkownik może zrezygnować z subskrypcji Pakietu PARENT SILVER w dowolnym momencie, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w panelu dostępnym na Koncie rodzica. W przypadku rezygnacji z subskrypcji Pakietu PARENT SILVER, subskrypcja pozostanie aktywna do końca okresu, za który Użytkownik opłacił subskrypcję. Użytkownik nie ma możliwości ubiegania się o zwrot poniesionej opłaty za okres od dnia rezygnacji z subskrypcji Pakietu PARENT SILVER do końca okresu, w którym subskrypcja pozostaje aktywna.

12. Jeżeli w trakcie trwania subskrypcji Pakietu PARENT SILVER, Użytkownik zdecyduje się na usunięcie Konta rodzica na Portalu, powinien on najpierw anulować subskrypcję Pakietu PARENT SILVER, a po jej wygaśnięciu usunąć Konto rodzica. 

13. Użytkownik z zakupionym miesięcznym dostępem do Pakietu PARENT SILVER, może usunąć Konto rodzica dopiero co wygaśnięciu dostępu.

14. Brak aktywacji pakietu PARENT SILVER przez Użytkownika nie jest równoznaczny z odstąpieniem od umowy, którego należy dokonać w sposób określony w art. § 12 Regulaminu. 

15. W przypadku zakupu subskrypcji Pakietu PARENT SILVER i braku aktywacji tego Pakietu przez Użytkownika następuje automatyczne anulowanie subskrypcji po upływie jednego miesiąca od momentu zakupu subskrypcji. Oznacza to, że opłaty za kolejne miesiące subskrypcji nie będą pobierane.  

 

§ 10

Reklamacje

1. Użytkownik może zgłosić Usługodawcy reklamację w związku z korzystaniem z usług nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę. 

2. Użytkownik może zgłosić Usługodawcy reklamację w przypadku problemów z logowaniem na Portal lub dostępem do funkcjonalności Portalu przypisanych do danego rodzaju Konta. 

3. Użytkownik może zgłosić Usługodawcy również reklamację w związku z realizacją Umowy, której przedmiotem jest dostarczanie Treści cyfrowych. 

4. Usługodawca ma obowiązek dostarczyć Użytkownikowi Treść cyfrową wolną od wad.

5. Usługodawca jest odpowiedzialny względem Użytkownika, jeżeli Treść cyfrowa ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).

6. Jeżeli Użytkownik stwierdzi wadę Treści cyfrowej, powinien poinformować o tym Usługodawcę. 

7. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana drogą mailową na adres reklamacje@saynanny.pl. 

8. Prosimy aby Użytkownik w reklamacji wskazał imię i nazwisko, adres do korespondencji, a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Portalu.

9. W treści reklamacji należy podać dane kontaktowe osoby składającej reklamację, umożliwiające udzielenie odpowiedzi na reklamację, takie jak: imię i nazwisko, adres do korespondencji, a także przedstawić szczegółowy opis zaistniałych nieprawidłowości (powodu reklamacji), w tym daty i okoliczności ich wystąpienia lub stwierdzenia. 

10. Reklamacje dotyczące usług świadczonych przez Portal będą rozpatrywane w ciągu 14 dni od wpłynięcia na adres reklamacje@saynanny.pl . W przypadku braku ustosunkowania się przez Usługodawcę we wskazanym terminie uważa się, że żądanie reklamacyjne Użytkownika uznano za uzasadnione.

11. Usługodawca poinformuje Użytkownika o rozstrzygnięciu reklamacji na adres e-mail Użytkownika składającego reklamację.

12. W przypadku odrzucenia reklamacji przez Portal Użytkownik, który wniósł reklamację, może skorzystać z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów. Informacja o pozasądowym rozstrzyganiu sporów znajduje się w § 15. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrzenia sporów jest dobrowolne zarówno dla Użytkownika, jak i Usługodawcy.

 

§ 11

Rozwiązywanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną polegająca na prowadzeniu Konta Użytkownika zawarta jest na czas nieoznaczony i może zostać wypowiedziana przez Użytkownika w każdym czasie i bez wskazania przyczyny poprzez usunięcie Konta Użytkownika, z zastrzeżeniem § 9 punkt 11 Regulaminu.

2. Użytkownik może dokonać usunięcia Konta samodzielnie w panelu dostępnym na Koncie zalogowanego Użytkownika poprzez kliknięcie ikonki "Moje konto" i przejście do zakładki "Usuń konto".  

3. Użytkownik może też wysłać prośbę o usunięcie Konta Użytkownika na adres rezygnacja@saynanny.pl. W tym przypadku Usługodawca jest zobowiązany usunąć Konto Użytkownika w ciągu 7 dni kalendarzowych od momentu otrzymania prośby.

4. Usługodawca może wypowiedzieć Umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną z zachowaniem 7-dniowego okresu wypowiedzenia. Usługodawca może wypowiedzieć Umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez przesłanie stosownego oświadczenia na adres e-mail Użytkownika. Po upływie okresu wypowiedzenia, Usługodawca usuwa Konto Użytkownika. W przypadku Konta rodzica z zakupionym Pakietem PARENT SILVER, Konto rodzica zostanie usunięte po wygaśnięciu subskrypcji / miesięcznego dostępu do Pakietu PARENT SILVER.

5. Usługodawca może wypowiedzieć Umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez usunięcie Konta Użytkownika, w sytuacji gdy Użytkownik rażąco lub uporczywie narusza Regulamin, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem 2-dniowego terminu. W przypadku Użytkownika Konta rodzica z zakupionym Pakietem PARENT SILVER, Użytkownik nie ma w takiej sytuacji możliwości ubiegania się o zwrot poniesionej opłaty za okres do końca opłaconego przez Użytkownika miesiąca subskrypcji / dostępu. 

6. Usługodawca może usunąć Konto, na które Użytkownik nie logował się w czasie ostatnich 12 miesięcy.

 

§ 12

Odstąpienie od umowy

1. Użytkownik, który zawarł Umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie do 14 dni od dnia jej zawarcia, z zastrzeżeniem § 12 ust.5 Regulaminu. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. 

2. Użytkownik może odstąpić od umowy wysyłając e-mail z informacją o woli odstąpienia od umowy na adres rezygnacja@saynanny.pl lub złożyć takie odstąpienie listownie na adres Usługodawcy pod którą prowadzi działalność gospodarczą. Oświadczenie o odstąpieniu Użytkownik może złożyć na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Usługodawca jest zobowiązany do przesłania Użytkownikowi wiadomości e-mail potwierdzającej otrzymanie przez Usługodawcę oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

3. W przypadku prawidłowego i terminowego odstąpienia od Umowy przez Użytkownika, umowę tą uważa się za niezawartą.

4. Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaki został użyty przez Użytkownika. 

5. Prawo odstąpienia od Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną nie przysługuje Użytkownikowi w odniesieniu do umów o dostarczanie Treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Użytkownika przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Usługodawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

6. Użytkownik, który nie rozpoczął korzystania z usług dostępnych w ramach Pakietu PARENT SILVER, tj. nie aktywował do niego dostępu poprzez kliknięcie w link aktywacyjny, otrzymany w e-mailu od Usługodawcy zawierającym potwierdzenie zawarcia umowy, może odstąpić od umowy w ciągu 14 dni od dnia jej zawarcia uzyskując całkowity zwrot dokonanej opłaty. 

 

§ 13

Prawa własności intelektualnej

1. Usługodawca poucza niniejszym Użytkownika, że treści dostępne na Portalu objęte są ochroną prawa autorskiego, a prawa autorskie przysługują Usługodawcy lub osobom trzecim.

2. Usługodawca poucza niniejszym Użytkownika, że dalsze rozpowszechnianie treści przez Użytkownika bez zgody Usługodawcy, za wyjątkiem korzystania z treści w ramach dozwolonego użytku osobistego, stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Usługodawcy lub osobom trzecim i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

3. Zawartość Portalu, w szczególności układ Portalu, treści, grafika, logo, zdjęcia podlegają ochronie prawnej. Usługodawca nie wyraża zgody na kopiowanie treści będących jego własnością bez jego pisemnego zezwolenia. 

4. Z chwilą wprowadzenia, udostępnienia przez Użytkownika wszelkich informacji, materiałów, zdjęć, filmów lub Danych osobowych na Portalu, Użytkownik udziela Usługodawcy nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie ani czasowo licencji na korzystanie i rozporządzanie wskazanymi materiałami Użytkownika, wraz z prawem wykonywania praw zależnych do nich wyłącznie w ramach Portalu, na następujących polach eksploatacji: w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; w zakresie rozpowszechniania utworu poprzez publiczne wyświetlenie, zwielokrotnienie i udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w sieci Internet. 

5. Użytkownik umieszczając na Portalu swoje zdjęcie i nagranie wideo, wyraża zgodę na ich rozpowszechnianie i publiczne udostępnianie własnego wizerunku na Portalu, przy czym dostęp do nagrania wideo mają wyłącznie Użytkownicy Konta rodzica z zakupionym Pakietem PARENT SILVER. 

 

§ 14

Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Portalu jest Usługodawca. 

2. Dane osobowe Klientów zbierane przez Administratora za pośrednictwem Portalu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, Umowy o dostarczenie treści cyfrowych, wysyłania Newslettera.

3. Portal wykorzystuje technologię plików cookies. Pliki cookies wykorzystywane są w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Portalu i dostosowania treści do preferencji Użytkowników.

4. Szczegóły związane z przetwarzaniem danych osobowych oraz wykorzystywaniem plików cookies opisane zostały w Polityce prywatności dostępnej pod adresem https:// www.saynanny.pl/polityka

 

§ 15

Informacja o pozasądowym rozstrzyganiu sporów

1. W przypadku sporu z Portalem, w tym w przypadku odrzucenia reklamacji przez Portal, Użytkownik, który wniósł reklamację, może skorzystać z pomocy: 

1) miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów; 

2) wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej; 

3) jednej z organizacji społecznych, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów np. Federacji Konsumentów; 

2. Użytkownik może również skorzystać z unijnej platformy internetowego rozstrzygania sporów, dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/. 

3. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych rzeczników konsumentów, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej, właściwych organizacji społecznych oraz pod adresami dostępnymi na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

 

§ 16

Postanowienia końcowe

1. Regulamin może ulec zmianie z ważnych przyczyn, takich jak: 

a) rozbudowa lub zmiana funkcjonalności oferowanych przez Portal usług,

b) zmiana warunków technicznych usług świadczonych przez Portal. 

2. Użytkownik zarejestrowany zostanie poinformowany o każdej zmianie Regulaminu na adres e-mail przypisany do Konta w terminie przynajmniej 3 dni przez wejściem w życie planowanych zmian. 

3. W razie braku akceptacji zmienionego Regulaminu, Użytkownik zarejestrowany może wypowiedzieć Umowę o świadczenie usług elektronicznych polegających na prowadzeniu Konta ze skutkiem natychmiastowym (usunąć Konto Użytkownika) bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów, z zastrzeżeniem § 9 punkt 12 Regulaminu. 

4. Użytkownik zarejestrowany jest związany Regulaminem w zmienionej wersji, jeśli po otrzymaniu indywidualnego powiadomienia na swój adres e-mail nie wypowiedział Umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na prowadzeniu Konta (na zasadach określonych w Regulaminie) przed datą wejścia w życie zmienionego Regulaminu. 

5. Użytkownik może w dowolnym momencie uzyskać nieodpłatny dostęp do aktualnej wersji Regulaminu, dostępnej pod adresem https:// www.saynanny.pl/regulamin. Treść Regulaminu może zostać utrwalona w każdej chwili, poprzez jego pobranie z Portalu, zapisanie na dowolnym nośniku lub wydrukowanie.

6. Regulamin jest doręczany każdemu Użytkownikowi Zarejestrowanemu na Trwałym nośniku, jako załącznik do wiadomości elektronicznej potwierdzającej utworzenie Konta lub zawarcie Umowy o dostarczenie treści cyfrowych.

7. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów związanych z korzystaniem z Portalu jest prawo polskie. Spory te będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo sąd powszechny. 

8. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 21 października 2021 roku.