Polityka prywatności Portalu Say Nanny

 

1. CEL POLITYKI PRYWATNOŚCI (OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH)

1.1. Cenimy Twoją prywatność tak jak Ty, dlatego niniejsza Polityka prywatności została opracowana w celu zapewnienia zgodności przetwarzania Twoich danych osobowych z wymogami obowiązujących w tym zakresie aktów prawnych, m. in. z:

− Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

− Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o Ochronie Danych Osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).

1.2. Polityka prywatności określa zasady zbierania, przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników, które są zbierane podczas korzystania przez nich z Portalu Say Nanny.

 

2. DEFINICJE

a) Administrator Danych Osobowych/Administrator Bartosz Jackiewicz, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Care for Kids Bartosz Jackiewicz, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), NIP 9522012834, REGON 387582893. Adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Żegańska 21/23, 04-713 Warszawa oraz adres poczty elektronicznej: kontakt@saynanny.pl;

b) dane osobowe informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;

c) Polityka prywatności – niniejsza Polityka prywatności (ochrony danych osobowych);

d) przetwarzanie operacja lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, takich jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;

e) RODO Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;

f) Regulamin Regulamin usług świadczonych za pośrednictwem Portalu Say Nanny

g) Portal/Say Nanny portal internetowy dostępny pod adresem www.saynanny.pl;

h) Konto – oznacza dostępny indywidualnie dla każdego Użytkownika Zarejestrowanego panel, uruchomiony na jego rzecz przez Usługodawcę, po dokonaniu przez niego rejestracji, równoznacznej z zawarciem umowy świadczenia usługi prowadzenia Konta, z zakresem funkcjonalności zależnym od rodzaju posiadanego Konta; 

i) Konto niani Konto utworzone na Portalu przez nianię,

j) Konto rodzica Konto utworzone na Portalu przez rodzica,

k) Pakiet PARENT SILVER Konto rodzica z opłaconym dostępem do wszystkich funkcjonalności Portalu,

l) Użytkownik/Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, która korzysta z Portalu;

m) Użytkownik niezarejestrowany Użytkownik korzystający z Portalu bez dokonywania rejestracji swojego Konta;

n) Użytkownik zarejestrowany Użytkownik korzystający z Portalu, który dokonał rejestracji w Portalu, tj. utworzył swoje Konto;

o) Newsletter – usługa polegająca na przesyłaniu Klientom przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej, cyklicznych informacji o nowych wpisach, usługach, produktach, wydarzeniach, polecanych linkach, a także specjalnych ofertach i promocjach, w tym informacji handlowych.

 

3. OGÓLNE ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

3.1. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych odbywa się zgodnie z ogólnymi zasadami przetwarzania danych osobowych określonymi w art. 5 RODO. Dane osobowe przetwarza się:

− zgodnie z prawem, tj. w oparciu o co najmniej jedną przesłankę legalności przetwarzania danych osobowych wskazaną w art. 6 lub 9 RODO (zasada legalności),

− w sposób rzetelny przy uwzględnieniu interesów i rozsądnych oczekiwań osób, których dane dotyczą (zasada rzetelności),

− w sposób przejrzysty dla osób, których dane dotyczą (zasada przejrzystości),

− w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach (zasada ograniczenia celu),

− w zakresie adekwatnym, stosownym oraz niezbędnym dla celów, w których są przetwarzane (zasada minimalizacji danych),

− przy uwzględnieniu ich prawidłowości i ewentualnego uaktualniania (zasada prawidłowości),

− przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne dla celów, w których są przetwarzane (zasada ograniczenia przechowywania),

− w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo (integralność i poufność).

3.2. Podanie Twoich danych osobowych jest dobrowolne, jednak podanie danych osobowych wymaganych w formularzach rejestracji i zamówienia jest warunkiem odpowiednio założenia konta na Portalu, i złożenia zamówienia. Konsekwencją ich niepodania jest brak możliwości założenia konta i zakupu usług.

 

4. PODMIOTY MOGĄCE PRZETWARZAĆ TWOJE DANE OSOBOWE

4.1. Przekazane nam dane osobowe mogą być przez nas przekazane zewnętrznym podmiotom, które świadczą usługi o charakterze techniczno-finansowym na rzecz Portalu. Lista podmiotów, które będą przetwarzać Twoje dane osobowe zawiera:

▪ dostawcę hostingu, który przechowuje dane na serwerze,

▪ dostawcę systemu mailingowego, w którym przechowywana są Twoje dane związane z utworzeniem Konta, subskrypcją newslettera i składaniem zamówienia,

▪ dostawcę usługi technicznego utrzymania Portalu oraz usług w zakresie wsparcia i bezpieczeństwa IT,

▪ operatorów pocztowych lub firmy kurierskie wyłącznie w celu dostarczenia listownej korespondencji oraz przesyłek z nagrodami przyznanymi w organizowanych przez Portal konkursach, 

▪ operatorów serwisów obsługujących płatności elektroniczne; 

▪ dostawców usług księgowych, prawnych i doradczych.; 

▪ dostawców narzędzi do analizy ruchu i aktywności na Portalu;

▪ podmiotom świadczącym usługi personalizacji reklam. 

4.2. Wymienione powyżej podmioty przetwarzają Twoje dane na podstawie zawartych z Administratorem umów powierzenia przetwarzania danych osobowych i gwarantują odpowiedni poziom ochrony danych osobowych.

4.3. W razie zaistnienia takiej konieczności, Twoje dane osobowe mogą być udostępniane organom lub instytucjom uprawnionym do uzyskania dostępu do danych na podstawie przepisów prawa, takim jak prokuratura, policja, służby bezpieczeństwa oraz inne organy państwowe.

4.4. Usługodawcy, z którymi współpracujemy mają siedzibę na terenie kraju należącego do Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 

5. CEL I ZAKRES GROMADZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

5.1 Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane, w zależności od rodzaju podjętych przez Ciebie aktywności na Portalu, w następujących celach:

▪ obsługi Użytkowników Niezarejestrowanych - przetwarzanie danych osobowych we wskazanym przypadku jest niezbędne do wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, zawartej zgodnie z Regulaminem (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) oraz do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony internetowej oraz optymalizowania oferty, co leży w naszym prawnie uzasadnionym interesie (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). 

▪ świadczenia usługi rejestracji i prowadzenia Konta Użytkownikom Zarejestrowanym zgodnie z rodzajem posiadanego Konta (Konto niani, Konto rodzica, Konto rodzica z aktywnym Pakietem PARENT SILVER) - przetwarzanie danych osobowych we wskazanym przypadku jest niezbędne do wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, zawartej zgodnie z Regulaminem (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),

▪ zapewnienia obsługi dokonywanych transakcji zakupowych - przetwarzanie danych osobowych we wskazanym przypadku jest niezbędne do wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz umowy o dostarczenie treści cyfrowych, zawartych zgodnie z Regulaminem (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), 

▪ dystrybucji Newslettera - przetwarzanie danych osobowych we wskazanym przypadku jest możliwe na podstawie dobrowolnej, świadomej, konkretnej i jednoznacznej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), 

▪ przeprowadzenia konkursów kierowanych do Użytkowników Portalu i wydania nagród - przetwarzanie danych osobowych we wskazanym przypadku jest niezbędne do wykonania umowy dotyczącej udziału w konkursie internetowym, zgodnie z jego regulaminem (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), a w przypadku wygranej w konkursie i otrzymania nagrody podstawą przetwarzania jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO),

▪ prowadzenia korespondencji, tj. obsługi Twoich zapytań e-mailowych i obsługi reklamacji - przetwarzanie danych osobowych we wskazanym przypadku leży w naszym prawnie uzasadnionym interesie (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),

▪ tworzenia archiwum danych, w tym pozostawianych w ramach korzystania z Konta oraz historii korespondencji, na potrzeby ewentualnej konieczności obrony, ustalenia lub dochodzenia roszczeń - przetwarzanie danych osobowych we wskazanym przypadku leży w naszym prawnie uzasadnionym interesie (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),

▪ realizacji obowiązków podatkowych i księgowych – przetwarzanie danych osobowych we wskazanym przypadku jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO),

▪ analitycznych i marketingu własnego - przetwarzanie danych osobowych we wskazanym przypadku jest możliwe na podstawie dobrowolnej, świadomej, konkretnej i jednoznacznej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO),

▪ zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony internetowej oraz optymalizowania oferty, co leży w naszym prawnie uzasadnionym interesie (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

5.2. Zakres gromadzonych danych różni się w zależności od celu przetwarzania danych.

        5.2.1. W celu obsługi Użytkownika Niezarejestrowanego w przypadku wejścia na stronę internetową serwer zapisuje informacje o Twoim komputerze, w tym: adres IP, lokalizacja geograficzna, typ i wersja przeglądarki oraz system operacyjny, informacje o Twoich wizytach i korzystaniu z tej witryny, w tym źródło odesłań, długość wizyty, wyświetlenia stron i ścieżki nawigacji w witrynie.

        5.2.2. W celu utworzenia i prowadzenia Konta niani, obok danych wskazanych w punkcie 5.2.1, gromadzimy i przetwarzamy następujące dane: 

        1) dane kontaktowe - adres email oraz numer telefonu,

         2) imię

        3) nazwisko,

        4) zdjęcia profilowe przedstawiające twarz, 

        5) nagranie wideo zawierające wizerunek i głos,

        6) miejsce świadczenia usługi,

        7) preferowany wiek dziecka,

        8) poziom i kierunek wykształcenia,

        9) data urodzenia,

         10) języki, którymi posługuje się niania,

        11) źródło znajomości języka,

        12) certyfikaty potwierdzające znajomość języka,

        13) informacje o posiadanym doświadczeniu w pracy z dziećmi,

        14) oczekiwana stawka wynagrodzenia,

        15) preferowany wymiar czasu pracy (etat/pół etatu/godzinowo),

        16) dostępność (dni robocze/ weekendy / w ciągu dnia / wieczorami / w nocy),

        17) talenty w opiece nad dzieckiem,

        18) główny atut w pracy z dziećmi, 

        19) motto w pracy z dziećmi, 

        20) informacja o tym, czy osoba jest paląca,

        21) informacja o tym, czy osoba posiada czynne prawo jazdy,

        22) informacja o tym, czy osoba ukończyła kurs pierwszej pomocy,

        23) treść wiadomości,

        24) data i godzina wysłania wiadomości,

        25) treść komentarza do opinii,

        26) informacja o wysłaniu prośby o wystawienie oceny,

        27) informacje o ulubionych artykułach / produktach.

Dane wskazane w punktach 1), 3) i 9) są dostępne wyłącznie w Panelu Niani, nie są udostępnianie innym Użytkownikom Portalu. W przypadku informacji wskazanej w punkcie 9) w Profilu niani wyświetlany jest wiek w latach.          

Informacje wskazane w punktach 2), 4), 10), 13), 15), 16), 19) są widoczne w Profilu skróconym niani dostępnym dla wszystkich Użytkowników Portalu.

Dla Użytkowników Konta rodzica z aktywnym Pakietem PARENT SILVER widoczne będą dodatkowo pozostałe dane, tj. wskazane w punktach 5), 6), 7), 8), 11), 12), 14), 17), 18), 20), 21), 22), 23), 24).

Konto niani można usunąć w każdej chwili, zgodnie z informacją zawartą w Regulaminie. 

        5.2.3. W celu utworzenia i prowadzenia Konta rodzica, obok danych wskazanych w punkcie 5.2.1, gromadzimy i przetwarzamy następujące dane: 

        1) imię i nazwisko,

        2) dane kontaktowe: adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu,

        3) informacje o ulubionych artykułach / produktach,

        4) opinie wystawione o Portalu.

Wskazane dane, poza imieniem, nie są widoczne dla Użytkowników Portalu.

Konto rodzica można usunąć w każdej chwili, zgodnie z informacją zawartą Regulaminie. 

        5.2.4. W celu świadczenia usług związanych z dostarczaniem treści cyfrowych Użytkownikom Konta rodzica z aktywnym Pakietem PARENT SILVER, obok danych wskazanych w punkcie 5.2.1 i 5.2.3, gromadzimy i przetwarzamy następujące dane: 

        1) treść wiadomości,

        2) data i godzina wysłania wiadomości,

        3) oceny wystawione nianiom,

        4) treść opinii i odpowiedzi na komentarz,

        5) lista obserwowanych niań,

        6) informacje o złożonym zamówieniu i czasie trwania subskrypcji,

        7) dane o płatności (data i godzina dokonania płatności, kwota),

        8) dane o liczbie dzieci i wieku dzieci, dla których poszukiwana jest opieka niani,

        9) proponowana stawka wynagrodzenia niani,

       10) zakres obowiązków niani publikowany w ogłoszeniu – ofercie pracy,

       11) inne oczekiwanie wobec niani publikowane w ogłoszeniu – ofercie pracy.

.

        5.2.5. W celu dystrybucji Newslettera gromadzimy i przetwarzamy następujące dane:

        1) imię,

        2) adres e-mail. 

Nasz system wysyłający Newslettera zapisuje także Twój numer IP oraz informacje o Twoich aktywnościach związanych z Newsletterem (m.in. fakt otwarcia pliku i skorzystania z linków w nich zamieszczonych). Te informacje służą optymalizowaniu naszej oferty, co leży w naszym prawnie uzasadnionym interesie (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Zapis do Newslettera odbywa się poprzez:

− wypełnienie odpowiedniego formularza zamieszczonego na Portalu - podanie adresu e-mail, imienia oraz kliknięcie pola ze zwrotem "Zapisz mnie",

− przy dokonywaniu rejestracji Konta poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru.

Użytkownik zapisując się do Newslettera musi potwierdzić swój zapis poprzez kliknięcie linku, który otrzyma w e-mailu otrzymanym od Portalu. Tylko potwierdzone adresy e-mail trafiają do bazy subskrybentów. 

Zgoda użytkownika na przesyłanie Newslettera może zostać wycofana w dowolnym momencie ze skutkiem następczym. Rezygnacja z Newslettera oznacza wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym celu.

Rezygnacja z otrzymywania Newslettera odbywa się poprzez:

− zaznaczenie odpowiedniej opcji w panelu dostępnym na Koncie Użytkownika na Portalu,

− kliknięcie w link znajdujący się w treści e-maila zawierającego Newsletter,

− bezpośredni kontakt z Administratorem Danych Osobowych pod adresem: kontakt@saynanny.pl

        5.2.6. W celach analitycznych i marketingu własnego gromadzimy i przetwarzamy następujące dane:

        1) dane podane w trakcie rejestracji Użytkownika – tworzenia Konta niani i Konta rodzica na Portalu,

        2) dane powiązane z prowadzeniem Kont Użytkowników,

        3) dane zapisywane przez serwer w trakcie wizyt na stronie,

        4) dane gromadzone przez pliki cookies.

 W trakcie rejestracji Konta Użytkownika prosimy o zgodę na użycie Twoich danych osobowych w następujących celach analitycznych i marketingowych:

▪ wysyłania personalizowanych e-maili marketingowych i reklam opartych na zainteresowaniach Użytkownika i jego aktywności w Portalu,

▪ prezentacji Użytkownikowi spersonalizowanych reklam dostosowanych do jego zainteresowań,

▪ profilowania, czyli przewidywania Twoich zainteresowań, zachowań i preferencji wynikających z analizy działań podejmowanych przez Użytkownika - analizy jego aktywności. 

Oznacza to, że za własną zgodą, Użytkownik będzie otrzymywał e-maile marketingowe oraz reklamy oparte na swoich zainteresowaniach i aktywności w Portalu. 

Jeżeli Użytkownik nie udzieli wskazanej zgody przy rejestracji Konta, może w każdej chwili zmienić zdanie i wyrazić tę zgodę poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w panelu dostępnym na Koncie Użytkownika na Portalu. 

Zgoda Użytkownika na przetwarzanie jego danych w celach analitycznych i marketingowych może zostać wycofana w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Wycofanie zgody odbywa się poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w panelu dostępnym na Koncie Użytkownika na Portalu.

        5.2.7. W celu umożliwienia Użytkownikom udziału w konkursie:

        1) imię,

        2) nazwisko,

        3) adres e-mail,

        4) dane niezbędne do realizacji obowiązków podatkowych oraz dostarczenia nagrody w przypadku zostanie laureatem konkursu. 

        5.2.8. W celu rozpatrzenia złożonej przez Użytkownika reklamacji:

        1) imię,

        2) nazwisko, 

        3) adres do korespondencji,

        4) treść reklamacji. 

 

6. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Przechowujemy Twoje dane osobowe jedynie przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania. Okres przechowywania danych zależy od celu, w jakim zostały zebrane.

6.1. W przypadku przetwarzania danych w celu realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną lub umowy o dostarczenie treści cyfrowych, zawartych zgodnie z Regulaminem – Twoje dane osobowe są przechowywane do czasu wykonania umowy, a także w zakresie niezbędnym do dochodzenia, obrony lub ustalenia roszczeń związanych z korzystaniem przez Użytkownika z usług Portalu. Okres przedawnienia roszczeń określają przepisy prawa, w szczególności kodeksu cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi 3 lata). Po upływie terminu przedawnienia roszczeń dane osobowe są usuwane.

6.2. W przypadku danych gromadzonych w wyniku otrzymanego zapytania niezwiązanego z realizacją umowy - Twoje dane będziemy przetwarzać przez czas niezbędny do udzielenia odpowiedzi na Twoje pytanie lub podjęcia stosownych działań w następstwie otrzymania od Ciebie wiadomości.

6.3. W przypadku danych związanych z dokonanymi przez Użytkowników transakcjami zakupowymi, zawartych w dokumentacji księgowej i rachunkowej Administratora Danych Osobowych, są przechowywane zgodnie z terminami określonymi przez przepisy prawa, co do zasady przez okres 6 lat. 

6.4. W przypadku danych przetwarzanych w celu przeprowadzenia konkursów, dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania konkursu oraz przez okres niezbędny do wydania nagród i rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. 

6.5. W przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody Użytkownika, np. w przypadku dystrybucji Newslettera, zgoda taka może być wycofana w każdym momencie. Dane będą przetwarzane do momentu wycofania zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Twoje dane osobowe będą jednak nadal przez nas przechowywane w ramach prowadzonego archiwum danych, jedynie w zakresie niezbędnym do wykazania faktu udzielania przez Ciebie takiej zgody oraz chwili jej wycofania, co leży w naszym prawnie uzasadnionym interesie (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 

7. REALIZACJA PRAW OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

7.1. Jako osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez Administratora Danych Osobowych, masz prawo do wykonywania praw przysługujących Ci na mocy przepisów RODO, w tym, w szczególności:

        1) prawo do wycofania wyrażonej zgody (art. 7 ust. 3 RODO); wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

        2) prawo dostępu do uzyskania informacji o przetwarzaniu danych osobowych (art. 15 RODO),

        3) prawo do sprostowania nieprawidłowych lub niekompletnych danych (art. 16 RODO),

        4) prawo do usunięcia (prawo do bycia zapomnianym, art. 17 RODO) przetwarzanych przez nas Twoich danych osobowych, o ile ich dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne: 

− do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji;

− do wywiązania się z prawnego obowiązku;

− z uwagi na względy interesu publicznego;

− do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

        5) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO), o ile: 

− prawidłowość tych danych osobowych jest przez Ciebie kwestionowana;

− przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Ty sprzeciwiasz się ich usunięciu;

− nie potrzebujemy już danych osobowych, ale są one potrzebne Tobie do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

− Ty wniosłeś na podstawie art. 21 RODO sprzeciw wobec przetwarzania danych;

        6) prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO),

        7) prawo sprzeciwu (art. 21 RODO),

        8) prawo do niepodlegania decyzjom opartym na zautomatyzowanym przetwarzaniu (art. 22 RODO). 

        9) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (art. 77 RODO). 

7.2. W przypadku wszelkich pytań dotyczących gromadzenia i przetwarzania Twoich danych osobowych, żądania udzielania informacji/sprostowania/ograniczenia/usunięcia danych oraz w celu odwołania udzielonych zgód lub wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych prosimy o wysłanie wiadomości e-mail do Administratora Danych Osobowych na adres: kontakt@saynanny.pl

 

8. PLIKI COOKIES

8.1. Czym są pliki cookies i w jakim celu ich używamy

Portal korzysta z plików cookies. Pliki cookies to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które poprzez zapisanie na urządzeniu końcowym użytkownika (czyli komputerze, telefonie itp.) umożliwiają poznanie jego zachowań, zainteresowań i potrzeb. Pliki cookies są zapisywane przez serwer Portalu, który odczytuje je przy każdorazowym połączeniu się przez użytkownika z danego urządzenia. Serwery te mogą używać także innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z plikami cookies.

Pliki cookies pozwalają na rozpoznanie urządzenia Użytkownika, zapewniają efektywne poruszanie się pomiędzy stronami, zapamiętują preferencje Użytkownika, poprawiają ogólny komfort użytkowania Portalu oraz umożliwiają dostosowanie Portalu do Twoich potrzeb. Pliki cookies nie są szkodliwe dla Twojego urządzenia i nie zmieniają jego ustawień. 

Za pomocą plików cookies nie gromadzimy informacji, dzięki którym możliwa będzie bezpośrednia identyfikacja poszczególnych osób korzystających z Portalu. Dane zawarte w plikach cookies nie są łączone z przekazanymi przez Użytkownika danymi osobowymi. 

8.2. W ramach Portalu stosujemy następujące rodzaje plików cookies:

▪ pliki cookies sesyjne - pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika tylko podczas sesji online, do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej;

▪ pliki cookies stałe - przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika;

▪ pliki cookies ściśle niezbędne do działania Portalu - pliki te są niezbędne do tego, aby pomóc Użytkownikowi w przeglądaniu Portalu i korzystaniu z jego funkcji, m.in. rejestracji i logowania na konto Użytkownika, a także zapewnienia bezpieczeństwa Portalu i transakcji dokonywanych w ramach Portalu;

▪ pliki cookies poprawiające wydajność - pliki te umożliwiają zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Portalu, tj. informacji o odwiedzonych miejscach, czasie spędzonym na danej stronie oraz wszelkich napotkanych błędach;

▪ pliki cookies funkcjonalne - pliki umożliwiające zapamiętanie ustawień i preferencji Użytkownika;

▪ pliki cookies analityczne i statystyczne - pliki te umożliwiają zbieranie danych statystycznych strony internetowej, co umożliwia nam rozwijanie strony oraz dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań. 

8.3. Zarządzanie plikami cookies

Podstawą prawną do zbierania danych odczytywanych z plików cookies jest art. 6 ust. 1 a RODO, tj. Twoja zgoda. Zgoda na korzystanie z plików cookies zgodnie z warunkami niniejszej Polityki podczas pierwszej wizyty na naszej stronie pozwala nam na korzystanie z plików cookies przy każdej Twojej kolejnej wizycie na naszej stronie. 

Najczęściej oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Jeżeli nie zgadzasz się na zapisywanie tych plików na Twoim urządzeniu, możesz dokonać w każdym czasie zmiany ustawień swojej przeglądarki internetowej. Zmiana ta może polegać na niezapisywaniu plików cookies na Twoim urządzeniu, blokowaniu ich, bądź na każdorazowym informowaniu Cię o zapisaniu danego pliku na Twoim urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania przeglądarki internetowej. Możesz również za każdym razem po wizycie na stronie usuwać pliki cookies ze swojego urządzenia. 

Część z plików cookies jest niezbędna do prawidłowego poruszania się po stronach Portalu i korzystania z niego w pełnym zakresie. Ograniczenia w stosowaniu plików cookies mogą utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z Portalu. 

 

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zmieniona Polityka będzie bezzwłocznie opublikowana na tej stronie. Użytkownicy zobowiązani są każdorazowo do zapoznania się z aktualną wersją Polityki.